پلی آکریل آمید polyacrylamide

پلی آکریل آمید polyacrylamide

شرکت پارسیان عمران کوشش پلی آکریل آمید با برندهای besfloc,tianrun,flopam را ارائه می نماید.

مشاهده کامل آگهی:

پلی آکریل آمید polyacrylamide